PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

Naturalnym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest rodzina. W niej rozwija się osobowość dziecka i wzorce zachowań. Rodzina przekazuje dziecku system norm i wartości przyjętych w społeczeństwie, którego jest członkiem. Realizacja ról rodzicielskich uzależniona jest od woli i wiedzy rodziców. Brak czasu, realizacja własnych celów i dążeń, a także bezrobocie, wpływają negatywnie na wychowanie w rodzinie i powodują, że rodzice w niewystarczającym stopniu okazują uczucie i zainteresowanie sprawami dziecka. Zdarza się również, że ograniczają swoją rolę rodzicielską tylko do zaspokojenia potrzeb materialnych i fizjologicznych dziecka.


Dlatego też niezbędna jest pedagogizacja rodziców, której zadaniem jest spowodowanie, aby kierowali się w wychowaniu wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi, a nie tylko intuicją i tradycją. Pedagogizacja rodziców jest to działalność zmierzająca do stałego wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży. Celem pedagogizacji jest bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach wychowawczych dzięki podniesieniu stopnia ich refleksyjności, wzbogaceniu świadomości pedagogicznej i przez to poprawnie funkcjonowania rodziny. Ważnym zadaniem pedagogizacji jest też kształcenie kultury pedagogicznej rodziców i innych osób zaangażowanych w proces wychowania.

Prowadzona przez nas pedagogizacja rodziców odbywa się podczas indywidualnych spotkań, które trwają zwykle godzinę. Podczas spotkania, rodzice otrzymują gotowe narzędzia przydatne w wychowaniu dziecka. Pedagogizacja jest ważnym czynnikiem korygowania negatywnych zachowań oraz uświadamiania rodzicom pewnych spraw związanych z wychowaniem.


Artykuły dla rodziców

Zobacz także: